“มูลนิธิพระครูประกาศธรรมกิจ”
วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ คือ

๑. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมสาธารณะการกุศลการเผยแพร่พระพุทธศาสนา
๒. เพื่อเป็นสาธารณะการกุศลทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและนักเรียนโรงเรียน
๓. เพื่อเป็นสาธารณะการกุศลทุนการศึกษาเยาวชน
๔. เพื่อเป็นสาธารณะการกุศลเป็นทุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม
๕. ดําเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์
๖. ไม่ดําเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
...
ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๖๙ เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๓๑ ง  ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒

เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดศรีสะเกษ
 เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิพระครูประกาศธรรมกิจ

File name: 620425_69_31ง.pdf
 Link: https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/546652?show=full 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๓๑ ง หน้า ๖๙ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒
Link: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/D/031/T_0069.PDF 


>> พิกัด Google Maps
14°42'52.7"N 104°21'11.4"E
14.714645, 104.353166

Breaking News : ข่าวด่วน!