“มูลนิธิพระครูประกาศธรรมกิจ”
วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ คือ

๑. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมสาธารณะการกุศลการเผยแพร่พระพุทธศาสนา
๒. เพื่อเป็นสาธารณะการกุศลทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและนักเรียนโรงเรียน
๓. เพื่อเป็นสาธารณะการกุศลทุนการศึกษาเยาวชน
๔. เพื่อเป็นสาธารณะการกุศลเป็นทุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม
๕. ดําเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์
๖. ไม่ดําเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
...
ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๖๙ เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๓๑ ง  ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒

Webmaster : ผู้ดูแลและจัดทำเว็บไซต์

คุณประหยัด สุภาพ
คุณประหยัด สุภาพ
ผู้อำนวยการ / กรรมการผู้จัดการ
สถาบันฝึกอบรม มัลติ สมาร์ท
บริษัท มัลติ สมาร์ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
www.multi-smart.com
Messenger: M.Me/K.Prayads | Youtube: YouTube.com/Prayads

องค์ความรู้ทางกฎหมาย
  • พรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 | (บทบัญญัติ)
  • พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) | (บทบัญญัติ)  • Website: supap.com | samrongplan.com | samrongplan.ac.th

    Breaking News : ข่าวด่วน!