“มูลนิธิพระครูประกาศธรรมกิจ”
วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ คือ

๑. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมสาธารณะการกุศลการเผยแพร่พระพุทธศาสนา
๒. เพื่อเป็นสาธารณะการกุศลทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและนักเรียนโรงเรียน
๓. เพื่อเป็นสาธารณะการกุศลทุนการศึกษาเยาวชน
๔. เพื่อเป็นสาธารณะการกุศลเป็นทุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม
๕. ดําเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์
๖. ไม่ดําเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
...
ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๖๙ เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๓๑ ง  ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒

Breaking News : ข่าวด่วน!