“มูลนิธิพระครูประกาศธรรมกิจ”
วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ คือ

๑. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมสาธารณะการกุศลการเผยแพร่พระพุทธศาสนา
๒. เพื่อเป็นสาธารณะการกุศลทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและนักเรียนโรงเรียน
๓. เพื่อเป็นสาธารณะการกุศลทุนการศึกษาเยาวชน
๔. เพื่อเป็นสาธารณะการกุศลเป็นทุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม
๕. ดําเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์
๖. ไม่ดําเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
...
ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๖๙ เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๓๑ ง  ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒

ความเป็นมา

ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ
จังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิพระครูประกาศธรรมกิจ”

ด้วย นายพงศ์ณพัช สุภาพ ได้ยื่นเรื่องราวการขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิพระครูประกาศธรรมกิจ ต่อนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดศรีสะเกษ มีใจความสําคัญตามข้อบังคับของมูลนิธิ ดังนี้ 

๑. มูลนิธิชื่อ “มูลนิธิพระครูประกาศธรรมกิจ”
๒. วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ คือ

๑. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมสาธารณะการกุศลการเผยแพร่พระพุทธศาสนา
๒. เพื่อเป็นสาธารณะการกุศลทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและนักเรียนโรงเรียน
๓. เพื่อเป็นสาธารณะการกุศลทุนการศึกษาเยาวชน
๔. เพื่อเป็นสาธารณะการกุศลเป็นทุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม
๕. ดําเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์
๖. ไม่ดําเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

๓. มีสํานักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ๒๑๘ หมู่ที่ ๑ ตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
๔. ทรัพย์สินของมูลนิธิเริ่มแรกคือ เงินสด ๓๒๔,๖๒๔ บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)
๕. การจัดการมูลนิธิ ในระหว่างเริ่มแรกมีคณะกรรมการดําเนินงาน ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑. นายวิสุทธิ์ชาติ ปัญญาทรงรุจิ ประธานมูลนิธิ
๒. พระอธิการ นุ่ม ชูเชื้อ รองประธานมูลนิธิ
๓. พระครูพิศาลพัฒนโกวิท (สุวิทย์ พงษ์วัน) รองประธานมูลนิธิ
๔. นายศักดิ์ชาย ปํญญาทรงรุจิ รองประธานมูลนิธิ
๕. นายประสบผล สุภาพ รองประธานมูลนิธิ
๖. นายสาร สุพรรณ์ กรรมการ
๗. นายคงเดช สุภาพ กรรมการ
๑๐. นายสงวน ไชยโชติ กรรมการ
๑๑. นายประทีบ ทองอินทร์ กรรมการ
๑๔. นายสว่าง สุดสังฆ์ กรรมการ
๑๕. นายสมัค ไพรบึง กรรมการ
๑๖. นายอุทัย สุภาพ กรรมการ
๑๗. พระฐิตินันท์ ธรรมคุณ กรรมการ
๑๘. นายทวีศักดิ์ สุพรรณ์ เหรัญญิก
๑๙. นายอนุศิษฐ์ สุภาพ เลขานุการ

นายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดศรีสะเกษ ได้อนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิแล้ว เลขทะเบียน ลําดับที่ ๑/๒๕๖๒ ตั้งแต่ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑๕ บรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ที่ได้ตรวจชําระใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
นายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดศรีสะเกษ
...
อ้างอิง : หน้า ๖๙ 
เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๓๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒

Breaking News : ข่าวด่วน!